news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • OPŠTI ŠIFARNICI
 • ROBNO-TRGOVINA
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • OBRAČUN ZARADA
 • BIZNISOFT FORMULARI
 • ADMINISTRACIJA
 • BIZNISOFT POS

GENERALNO

U verziji Build: bsv110-21923 Release date: 19.09.2022. unapređena je procedura provere ispravnosti e-mail adresa i omogućeno je da se za poslovnog partnera dodeli više e-mail adresa na koje će se slati fakture:

Polje e-mail - Dodavanje više e-mail adresa Slanje dokumenta na više ponuđenih e-mail adresa 

U verziji Build: bsv110-21928 Release date: 25.09.2022. u okviru naprednih pregleda, implementirana je nova funkcija - mogućnost definisanja predfiltera za Napredne grid tabele:

Napredni izveštaji - Aktivacija predfiltera

Definisani predfilter sa primenjenim podešavanjima je moguće sačuvati u bazi pomoću opcije Snimi šablon:

 Napredni izveštaji - Podešavanje filtera

Unos novog kupca pomoću čitača lične karte, dostupan je pokretanjem nove funkcije u delu Elektronski servisi - Čitač lične karte:

Čitač lične karte

OPŠTI ŠIFARNICI

U verziji Build: bsv110-21928 Release date: 25.09.2022. implementirana je nova tabela sa Spiskom PTT brojeva u Srbiji kao i procedure za proveru ispravnosti unetih PTT brojeva. Standardno je omogućena pretraga pomoću tastera + u koloni Poštanski broj u šifarniku poslovnih partnera, matičnoj knjizi radnika i spisku lica van radnog odnosa:

Opšti šifarnici - Spisak PTT brojeva

ROBNO-TRGOVINA

U verziji Build: bsv110-21898 Release date: 01.09.2022. unapređena je funkcija periodičnog fakturisanja. U tabu Kreiranje dokumenta dodate su dve nove kolone Broj dokumenta i Datum valute:

Periodično fakturisanje – Kreiranje dokumenta

Vrednosti koje se unesu u ta dva polja važiće za sva dokumenta koja se kreiraju prema zadatim kriterijumima. Ukoliko ova polja nisu popunjena, funkcija radi po starom - u broju dokumenta upisuje broj ugovora, a u datumu valute upisuje datum dokumenta.

U opcijama prikaza dokumenta Pregleda narudžbina i trebovanja, implementirane su nove opcije Za aktuelni objekat i Za sve objekte po statusima i prikazom otvorenih i nezatvorenih stavki:

Pregled narudžbina i trebovanja - Opcije prikaza dokumenta Pregled narudzbina i trebovanja - Narudžbina dobavljačima

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Implementiran je nov izveštaj Zbirni pregled deviznog prometa po kontima u delu Izveštaji prometa deviznih računa:

Zbirni pregled deviznog prometa po kontima Zbirni pregled deviznog prometa po kontima - Izveštaj za štampu 

Implmentirana je opcija BK - brzo knjiženje prilikom knjiženja blagajne. Čitava forma je redizajnirana u odnosu na prethodne verzije - promenjena je dužina pojedinih polja u tabeli i dodata kolona Status u formi tekstualne oznake:

Blagajničko poslovanje - Brzo knjiženje

U verziji Build: bsv110-21919 Release date: 10.09.2022. kolona Vrednost polja u tabeli Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda je proširena na 50 karaktera:

Pravila za automatsko kontiranje izvoda - Vrednost polja

OBRAČUN ZARADA

U verziji Build: bsv110-21919 Release date: 10.09.2022. implementirana je posebna opcija Za kategoriju koja pruža operateru mogućnost izbora odgovarajuće kategorije za koju radi obračun:

Obračun zarada - Izbor kategorije iz tabele Stope poreza i doprinosa po kategorijama Obračun zarada - Izbor kategorije iz tabele Stope poreza i doprinosa po kategorijama 

U verziji Build: bsv110-21922 Release date: 13.09.2022. implementirana je nova kolona u tabeli Vrste prihoda lica van radnog odnosa pod nazivom Šifra plaćanja koja nudi mogućnost provere i pretrage tabele (standardno pomoću tastera +). Takođe, ova kolona se konsultuje prilikom formiranja virmana za isplatu licima van radnog odnosa:

Vrste prihoda lica van radnog odnosa – Kolona Šifra plaćanja

BIZNISOFT FORMULARI

Podsistem BizniSoft Formulari proširen je uvođenjem nove forme – Specifikacija čekova po bankama:

BizniSoft Formulari - Specifikacija čekova po bankama

ADMINISTRACIJA

U verziji Build: bsv110-21923 Release date: 19.09.2022. implementiran je log zaključavanja/otključavanja perioda knjiženja u delu Ostale transakcije od interesa. U prethodnim verzijama, u ovoj formi, prikazivan je samo log vezan za preknjižavanje prometa:

BizniSoft statusi i dnevnici - Ostale transakcije od interesa

Implementirani su novi konfiguracioni parametri:

 • 10577 - Fiksiraj objekat BizniSoft-a kojim se uređuje fiksiranje izabranog objekta uz napomenu da, ovaj parametar nije moguće postaviti kao standardni parametar već se isključivo vezuje za neki entitet (operatera, firmu itd).
 • 10570 - Transformacije artikla - polje Receptura nije podrazumevano
 • 10569 - Evidentiraj komercijalistu prilikom knjiženja dokumenta PP i TO
 • 10578 - Valutnu klauzulu ulaznih dokumenta računaj po datumu naloga
 • 10579 - Automatsko zatvaranje stavki prilikom knjiženja naloga je podrazumevano

BIZNISOF POS

Implementirana je mogućnost štampe logo-a na fiskalnom računu. Detaljne instrukcije u vezi sa definisanjem logo-a, predstavljene su u našem dopunjenom korisničkom uputstvu BizniSoft POS:

BizniSoft POS - Definisanje Logoa

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs