news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.


GENERALNO

Sistem za licenciranje BizniSoft proizvoda je promenjen i unapređen. U skladu sa time promenjena je forma Podaci o programu i licenci. Novi sistem licenciranja korisniku omogućava da ima uvid u spisak svih svojih licenci, deaktivira neku po potrebi i produži licence pre nego što isteknu:

Podaci o programu i licenci Podaci o programu i licenci - Raspoložive opcije Podaci o programu i licenci - Prava korišćenja i autorska prava Podaci o programu i licenci - Izbor sistema licenciranja

Podaci o programu i licenci - BizniSoft License Sistem Podaci o programu licenci - Pregled aktiviranih licenci Podaci o programu i licenci - Deaktivacija licence Podaci o programu i licenci - Zahtev za produženjem i/ili kupovinom novih licenci

Pretraga pravnih subjekata pomoću Web servisa NBS unapređena je i usklađena sa novim Google protokolima:

Pretraga pravnih subjekata pomoću Web servisa NBS

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U tabeli Definisanje artikala bez minusnog salda dodate su nove kolone Vreme izmene i Operater:

Definisanje artikala bez minusnog salda - Vreme izmene i operater

U poslednjim ažuriranjima verzije, onemogućeno je storniranje narudžbine kupaca, budući da se ista ne knjiži već samo rezerviše robu. Ukoliko je izvršena rezervacija, vraćanje u obradu vrši se pomoću opcije F3 - Knjiženje. Ova procedura primenjena je i u nalozima za izdavanje i nalozima za izdavanje sa akcijskim rabatom uz napomenu da se u formi Naloga za izdavanje rezervacija uklanja pomoću opcije Skini rez.:

Nalog za izdavanje - Akcijski rabat - Skini rez.

Omogućeno je definisanje perioda prilikom pokretanja funkcije Formiranje naloga na osnovu prometa iz robnog:

Formiranje naloga na osnovu prometa iz robnog - Period

PROIZVODNJA

Implementiran je novi parametar 10975 – Automatsko formiranje radnih naloga - dopuni količine do potrebnih. Ukoliko je ovaj parametar čekiran, prilikom formiranja radnih naloga na osnovu fakture, nakon izbora magacina gotovih proizvoda, program će proveriti stanje zaliha za svaki proizvod u odabranom objektu i kreiraće radne naloge za količine koje su potrebne da se dopuni stanje zaliha do količina koje su na fakturi.

Uvedena je kolona Kataloški broj u formi Receptura proizvoda – Normativi:

Receptura proizvoda – Normativi - Kolona kataloški broj

FINANSIJSKA OPERATIVA

U formi Pregled dospelih potraživanja omogućena je aktivacija novog checkbox-a Dodatna polja koja će obračunati i prikazati Ukupan dug i Ukupno plaćeno:

Finansijska operativa - Pregled dospelih potraživanja

STALNA SREDSTVA

Štampa Obrasca OA1 je dorađena na način da će program, u uslovima kada postoji više obračuna za selektovanu godinu (godina za obračun u kojoj smo trenutno), prikazati dijalog za štampu zbirnih ili pojedinačnih obračuna za selektovanu godinu po uzoru na mogućnost štampe zbirnih ili pojedinačnih obračuna za selektovanu godinu Obrasca POA. Klikom na Odustani, program će kao i do sada, štampati samo za selektovane obračune (sistemska poruka se aktivira ukoliko program detektuje više obračuna za godinu; ukoliko operater odgovori potvrdno, program će podrazumevati da se štampa za sve obračune za godinu i iste će selektovati):

Stalna sredstva - Štampa OA 1 obrasca

ADMINISTRACIJA

U Pregledu primljenih/poslatih eFaktura dodata je još jedna kolona Datum i vreme – BS u kojoj se evidentira trenutno vreme akcije:

Pregled primljenih poslatih eFaktura - Datum i vreme – BS

Unapređena je opcija Upravljanje fajlovima eFaktura – Provera statusa eFaktura, tako što sad provera radi brže i ažuriraju se statusi za bilo koji odabrani period, odnosno period koji definišete u zaglavlju.

S obzirom da je SEF veoma često nestabilan i radi sa smanjenim kapacitetom, ova procedura može dosta da pomogne prilikom provere statusa eFakture na SEF-u, pogotovo kod klijenata koji šalju veći broj faktura dnevno. Naša preporuka je da se procedura Startuj proveru pokrene na nekoliko dana kako bi se izvršila provera i uporedili statusi faktura u BizniSoft-u sa statusima koji su na SEF-u i prikazale eventualne razlike:

Provera statusa eFakture - Startuj proveru

Opcija Ažuriraj statuse će ažurirati statuse faktura u BizniSoft-u prema statusima na SEF-u, osim ukoliko je status eFakture na SEF-u Nepoznato (ekranski primer u nastavku). U poslednje vreme ima dosta slučajeva da faktura u BizniSoft-u dobije status Poslato, odnosno BizniSoft prilikom sinhronizacije dobije ID Fakture kao odgovor od SEF-a, čime smatramo da je faktura uredno registrovana, međutim ona se ne registruje na SEF-u, odnosno ista ne postoji. Kod takvih faktura opcija Startuj proveru za status eFakture, u koloni Status na SEF-u, će postaviti status Nepoznato. U ovakvim situacijama klijenti će morati pozvati našu podršku na 011/400-26-26 opcija 3:

Provera statusa eFakture - Ažuriraj statuse

Implementirani su novi konfiguracioni parametri:

10977 – Preračun nabavne cene ignoriše transformacije.

10978 - Ignoriši oznaku vođenja serijskih brojeva koji se može iskoristiti za situacije ukoliko postoji potreba ignorisanja serijskih brojeva u nekom konkretnom objektu.

10979 - Ne konsultuj rezervacije prilikom obračuna minusnog stanja

Omogućena je aktivacija parametra 10580 - Onemogući prodaju po ceni manjој od nabavne za tip objekta 09 - magacin gotovih proizvoda.

10981 – Šifra artikla je kataloški broj za eFakture. Ukoliko je ovaj parametar aktiviran, program će za šifru artikla na eFakturi postaviti podatak iz polja Kataloški broj a ukoliko je to polje prazno, prikazaće šifru artikla.

10982 - Konsultuj anuliranje prilikom formiranja troška na osnovu eFakture, tako da, ukoliko korisnik želi da knjiži sa stavkom anuliranje po potrebi može da aktivira ovaj parametar.

BIZNISOFT POS

Implementirana je nova opcija F4 – Cena i ukoliko je uključena, sledeći unos šifre, skeniranje i/ili unos barkoda kao i eventualni klik na brze tastere će u stvari prikazati podatke o artiklu, uključujući i proveru njegove cene. Pod uslovom da je uključena i opcija Stanje, u ponuđenim informacijama prikazaće se informacija i o trenutnom stanju (koja je postojala u prethodnim verzijama ali samo za restoranski režim), sada je redizajnirana i unapređena. Ovo će sigurno drastično smanjiti broj nepotrebnih brisanja stavki i/ili celog računa:

BizniSoft POS - F4 – Provera cene

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs