news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 

  • OPŠTI ŠIFARNICI
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • OBRAČUN ZARADA
  • ADMINISTRACIJA

U ovom periodu, implementirana je funkcionalnost elektronskog evidentiranja PDV.
Nove funkcionalnosti u postupku registrovanja eFaktura u novijim verzijama BizniSoft-a kao i detaljno objašnjenje postupka elektronskog evidentiranja obračuna PDV možete pogledati na linku eFakture i Elektronsko Evidentiranje Obračuna PDV


OPŠTI ŠIFARNICI

Forma Matični podaci - Klijenti i Šifarnik objekata su redizajnirani po ugledu na slične forme (šifarnik artikala, spisak poslovnih partnera, matična knjiga radnika itd). Postojeći tabovi premešteni su u donji deo forme. Izabrani tab aktivira se standardno, klikom miša i sakriva klikom na krstić u gornjem desnom uglu:

Matični podaci – Klijenti Šifarnik objekata

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Tab Specifikacija barkodova premešten je iz osnovnih podataka Šifarnika artikala u zaseban tab:

 Specifikacija barkodova

Omogućen je račun za gratis, odnosno Prodaju robe bez naknade. Za potrebe izdavanja ovakvih računa, program je dorađen i važi za sve korisnike, bez obzira da li koriste eFakture ili ne. Ceo postupak rada predstavljen je u našem ažuriranom korisničkom upustvu eFakture - SEF.

U formi Popisa robe dodate su još dve opcije automatskog kreiranja popisne liste: Uključi i ambalažu i Samo amabalaža. Ovim je omogućeno kreiranje popisne liste i za artikle kojima je u šifarniku artikala dodeljen karakter ambalaža:

Kreiranje popisne liste - Ambalaža

U Izveštajima iz robnog prometa u formi Pregled u tabeli pored šifre poslovne jedinice, dodate su kolone Naziv poslovne jedinice i Mesto poslovne jedinice:

Izveštaji iz robnog prometa - Naziv poslovne jedinice i Mesto poslovne jedinice

U polju Tip eFakture implementirane su varijante Univerexport, Lidl i RFZO koje su usklađene sa procedurama formiranja XML fajla po posebnim zahtevima koji se odnose na ove partnere.

Prilikom knjiženja narudžbenice uvedena je sistemska poruka ukoliko je kupac prekoračio iznos kreditnog limita, tako da operater može da odustane od knjiženja narudžbenice i eventualno izvrši promenu vrste dokumenta koju će formirati na osnovu narudžbenice:

Narudžbine kupaca - Prekoračenje iznosa kreditnog limita

Omogućen je prenos internim računom iz magacina Tip 05 (Roba data u komision - veleprodaja) u Tip 08 (Magacin robe - po nabavnim cenama).

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Funkcija Izlazna faktura u delu Finansijskih transakcija je onemogućena. Tačnije, onemogućen je unos novih dokumenta u ovoj funkciji. Informacija o tome je ispisana u podnožju forme. Za ove potrebe koristiti standardnu funkciju Izlazne fakture u modulu ROBNO-TRGOVINA.

U formi Pregled avansnih računa dodato je polje za ručni unos podatka o kursu ukoliko je potrebno prihvatiti avansni račun za ino kupca koji je rađen u periodu kada korisnik nije koristio BizniSoft:

Pregled avansnih računa - Polje za ručni unos podatka o kursu

Funkcionalnost Prikaži dokument koja se nalazi u formama formiranja računa troška/nabavke OS i kalkulacije je dorađena (i preimenovana) u Prikaži eDokument / FR tako da sada prikazuje i fiskalni račun ukoliko su ove transakcije rađene na osnovu fiskalnog računa. Ovo će se odnositi samo na nove dokumente koji budu rađeni pod novom verzijom:

Prikaži eDokument / FR

U ovoj postavci verzije implementirana je provera prilikom formiranja Računa troška da li je način plaćanja na fiskalnom računu tipa Prenos na račun ili Drugo bezgotovinsko plaćanje. Sve izmene i dorade vezane za funkciju eFakture - SEF redovno ažuriramo u okviru našeg korisničkog uputstva:

Oznaka da li je fiskalni račun plaćen Checkbox - Plaćeno

Dodata je još jedna opcija u Formiranju računa troška pod nazivom Za sve firme. Obješnjenje ove funkcije, dostupno je u okviru uputstva eFakture - SEF:

Formiranje računa troška - Checkbox Za sve firme

Tabela Pregled prihoda po klijentima je modifikovana, prikazan je podatak o periodu za koji se generiše promet:

Pregled prihoda za period

U PDV Evidenciji, u tabovima Promet PDV evidencije i Knjiga primljenih/izdatih računa omogućen je prikaz istorije dokumenta:

PDV evidencija - Istorija

U PDV Evidenciji, u tabovima Promet PDV evidencije i Knjiga primljenih/izdatih računa dodat je meni sa dve nove funkcije - ALT + D za prikaz BizniSoft dokumenta i ALT + R za prikaz primljene eFakture / Fiskalnog računa analogno istim funkcionalnostima u Kalkulacijama i TR nalozima:

 PDV evidencija – Prečice ALT+D/ALT+R

U PDV Evidenciji, u tabovima Promet PDV evidencije i Knjiga primljenih/izdatih računa implementirana je nova kolona Oznaka (koja se ne prikazuje u štampi izveštaja):

Knjiga primljenih/izdatih računa - Kolona Oznaka Promet PDV Evidencije - Kolona Oznaka

U PDV Evidenciji, u tabovima Promet PDV evidencije i Knjiga primljenih/izdatih računa implementirano je polje eFaktura. Klikom na to polje prikazuje se istorija eFakture čiji se podatak neće prikazati u štampi nakon pokretanja polja Štampaj u tabu Knjiga primljenih/izdatih računa:

Promet PDV evidencije i Knjiga primljenih/izdatih računa - Polje eFaktura

U Pravilima za automatsko kontiranje stavki izvoda omogućena je aktivacija checkbox-a Samo za aktuelnu firmu za prikaz pravila samo za firmu u kojoj se trenutno nalazimo i pravila koja se odnose na sve firme:

Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda - Samo za aktuelnu firmu

U Izveštajima iz finansijskog poslovanja (osim po datumu naloga) omogućen je sort i u rastućem ili opadajućem nizu i prema odabranim kriterijumima: Datumu dokumenta, Datumu valute ili Datuma PDV kako u Standardnom pregledu tako i u formi Pregleda u tabeli:

Sort po Datumu dokumenta, Datumu valute ili Datumu PDV

FINANSIJSKA OPERATIVA

Omogućena je pretraga po PIB-u pomoću funkcije Poslovni partneri - El.servisi – Poreska uprava Srbije:

Elektronski servisi - Poreska Uprava Srbije

Dodato je novo obeležje u Pregledu obaveza i potraživanja ukoliko je partner u blokadi:

Pregled obaveza i potraživanja - Oznaka ukoliko je partner u blokadi

OBRAČUN ZARADA

Omogućena je promena propratnog teksta za slanje isplatnog listića mejlom. Promenjeni tekst se pamti na lokalnom računaru i nudi prilikom sledećeg slanja:

Isplatni listić - Tekst poruke

ADMINISTRACIJA

Aktivacija parametra 10176 daje uvid u trenutno dugovanje na datum štampe. U skladu sa tim, implementiran je novi konfiguracioni parametar 10857 – Parametar 10176 prikazuje podatke na datum (kreiranja) dokumenta.

Uveden je nov parametar 10859 - Zaokruži MP cenu na ceo broj za parametar 10452 uz napomenu da je u ovim uslovima promena procenta i iznos RUC onemogućena.

Parametrom 10858 – Izlaznu fakturu sortiraj po rednom broju uvedena je mogućnost da redosled unosa i redosled artikala u štampi bude isti (ukoliko su prethodno aktivirani parametri 10321 ili 10446).

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs